מבצע קנה ב 50 ₪ ממקרר החלב ממוצרי חלב וקבל גבינת סקי 500 גרם של שטראוס ב 1 שקל בלבד  –

סופר קופיקס בע”מ (להלן: “החברה”) מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחותיה בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

 

מבוא

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף שיווק המזון.

 

תקופת המבצע

תקופת המבצע הינה מיום א’, ה-9.6.21 ועד ליום ב’, ה-17.5.21 (להלן: “תקופת המבצע”), בכל סניפי החברה (כולל סניפי רמי לוי בשכונה, סופר קופיקס ושוויצריה הקטנה). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם באתר הפעילות, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

מהות המבצע

בתקופת המבצע,  ניתן לרכוש  גבינת סקי 500 גרם של חברת שטראוס בעלות של 1 שקל בלבד בתנאי שהלקוח רכש ב 50 ₪ ומעלה ממוצרי החלב ממקרר החלב לא כולל פסטות מצוננות, סלטים, מיצים קרים, חלב סויה (מלבד תנובה), מילקי קייק. מוגבל למימוש 1 ללקוח.

 

תנאי המבצע

החברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספחים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. אין כפל מבצעים והנחות. המבצע לא כולל מארזים באם לא הופיעו בנספח. המבצע עד גמר המלאי ו/או עד לתום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם.

מכירת המוצרים שבמבצע מוגבלת למימוש אחד בכל קניה לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים או בסניפים שונים).

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ברשת ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

אחריות החברה
בוטלו ההנחות על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.

מדיניות החזרות וביטול עסקה

לא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו במבצע, אלא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010. אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, ומהתקנות שהותקנו מכוחו.

שונות

תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב
כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן