קופיקס גרופ בע”מ (“החברה”)

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום חמישי, ה-21.9.2023, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב צלע ההר 17, מודיעין (להלן: “האסיפה“).

הנושא על סדר יומה של האסיפה:

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה.

מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-21.8.2023.

המועדים להמצאת יפוי כח ו/או הודעת עמדה ו/או כתב הצבעה ו/או כתב הצבעה אלקטרוני הינם כמפורט בדו”ח המיידי (כהגדרתו להלן).

הפניה לדו”ח מיידי

למידע נוסף ראה דוח מיידי של החברה מיום 16.08.2023 (מס’ אסמכתא – 2023-01-076642) (“הדו”ח המיידי“) שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.isa.gov.il