החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום חמישי, ה-28.12.2023, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב צלע ההר 17, מודיעין (להלן: “האסיפה“).

הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

  1. דיון בדו”חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדו”ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2022.
  2. אישור חידוש כהונת משרד רו”ח זיו האפט רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  3. מינוי מחדש של מר רן אפרתי כדירקטור בחברה.
  4. מינוי מחדש של מר יוסף סבתו כדירקטור בחברה.
  5. מינוי מחדש של מר אמנון ריבק כדירקטור בחברה.

מועדים חיוניים

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הינו ה-14.12.2023.

המועדים להמצאת יפוי כח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני הינם כמפורט בדו”ח המיידי (כהגדרתו להלן).

הפניה לדוח מיידי

למידע נוסף ראה דוח מיידי של החברה מיום 29.11.2023 (מס’ אסמכתא – 2023-01-130335) (“הדו”ח המיידי“) שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ שכתובתו www.tase.co.il.