הודעות הנהלה

אסיפה כללית מיוחדת

קופיקס גרופ בע”מ (“החברה”) החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס

זימון אסיפה כללית 1.12.2022

קופיקס גרופ בע”מ (“החברה”) החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר